دکتر مجید غیور مبرهن 
مرتبه علمی : استاد 
گروه اموزشی : تغذیه 
تلفن : 38411538 051
نمابر : 05138430249
رایانامه :GhayourM@mums.ac.ir
خراسان رضوی ،مشهد، خیابان دانشگاه، جنب سینما هویزه، دانشگاه علوم پزشکی، طبقه سوم، معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه