همکاران دفتر معاونت پژوهش و فناوری

دکتر مجید غیور مبرهن
شماره تماس مستقیم:38411538
شماره داخلی:38412081 -142
ایمیل: ghayourm@mums.ac.ir

معاون پژوهش و فناوری

مدیر داخلی معاونت

دکتر علی اکبر حریمی
شماره تماس مستقیم:38430236 
شماره داخلی:38412081 -144
ایمیل: harimiaa1@mums.ac.ir
کامیار بزرگ نیا
شماره تماس مستقیم:38437592
شماره داخلی:38412081 -224
ایمیل: bozorgniak1@mums.ac.ir
کارشناسان

رئیس حسابداری

مسئول دفتر

سوسن ضابطیان
شماره تماس مستقیم:38411538
شماره داخلی:38412081 -142
ایمیل: zabetians1@mums.ac.ir
فاطمه سازگار
شماره تماس مستقیم:38411538
شماره داخلی:38412081 -142
ایمیل: sazgarf1@mums.ac.ir

مسئول دفتر و مسئول سایت

مسئول روابط عمومی

مریم توکلی کامه علیا
شماره تماس مستقیم:38451530
شماره داخلی:38412081 -168
ایمیل: tavakkolim1@mums.ac.ir

مهدی ستوده
شماره تماس مستقیم:38430236 
شماره داخلی:38412081 -144
ایمیل: setoudehm1@mums.ac.ir

مسئول آموزش

راننده

علی اکبر طاهر پویا
شماره تماس مستقیم:38411538
شماره داخلی:38412081 -142