شوراي پژوهشي دانشگاه :

ماده 21 : به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

ماده 22: اعضاء شوراي پژوهشي عبارتند از:

· معاون پژوهشي دانشگاه

· معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه

· معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده ها و آموزشكده ها

· يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده ( چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد.)

· دو تن از چهار تن اعضاي هيات علمي صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه

ماده 23: وظائف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارتند از:

 •  همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه
 • ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
 1.  بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
 2. هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
 3. مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
 4. بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي
 •  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
 • بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
 • پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش
 • تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد.
 • تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
 • ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه
 • تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور
 • برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي
 • پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه