تلفن هاي تماس معاونت پژوهش و فناوری

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

معاونت پژوهش و فناوري

دکتر مجید غیور مبرهن

38411538

142

مدیریت روابط بین الملل

دکتر سیامک زارعی قنواتی

38414565

214

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

دکتر خلیل آبنوس

38452475

159

سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر سجادسحاب نگاه

38437840

228

مديريت منابع علمي و اطلاع رساني

دکتر عبدالرسول رنگرزی

38514300 -

مسئول حسابداری

آقاي کامیار بزرگ نيا

38763931

-

مديريت توسعه فناوري سلامت

دکتر مجتبي سنکيان

38452473

163