امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
   

تلفن مستقیم

تلفن داخلی

معاونت پژوهش و فناوري

دکتر محسن تفقدي

38411538

142

مدیریت روابط بین الملل

دکتر سیامک زارعی قنواتی

38414565-38452471-38430634

214-215

مدیریت توسعه و ارزیابی تحقیقات

دکتر سعید اسلامی

38451521-38433363-38452474-38452475

141-159-226-150

کمیته تحقیقات دانشجویی

دکتر سجادسهاب نگاه

38437840

228

مديريت منابع علمي و اطلاع رساني

دکتر عبدالرسول رنگرزی

38514300-38580466 -

-حسابداری

آقاي بزرگ نيا

38763931

-

مديريت توسعه فناوري سلامت

دکتر مجتبي سنکيان

38452473

163