امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1393
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

555

ريال 28,152,352,254

262

دانشكده دندانپزشكي

90

ريال 2,290,642,500

50

دانشكده داروسازي

71

ريال 8,843,975,500

63

دانشكده علوم پيراپزشكي

25

ريال 1,778,600,000

11

دانشكده بهداشت

55

ريال 2,479,094,000

18

دانشكده پرستاري و مامايي

74

ريال 1,843,396,500

46

دانشکده طب سنتی و مکمل

13

ريال 645,205,600

3

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

193

ريال 21,766,907,710

66

كميته تحقيقات دانشجويي

53

ريال 1,396,385,000

16

ساير حوزه هاي دانشگاه

62

ريال 1,726,389,500

32

مجموع

1191

ريال 70,922,948,564

567

 

گزارش عملکرد به تفکیک ماه

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


معاونت پژوهش و فناوری > مديريت امور پژوهشي > صفحه اصليگزارش عملکرد

  
گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1387
 

ردیف

واحد ارجاع دهنده

مصوب

پایان یافته

رد شده

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب واحدها

بودجه (ریال)

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب کمیته‌های کارشناسی

بودجه (ریال)

تعداد طرحهای برون دانشگاهی

بودجه (ریال)

تعداد کل

بودجه کل

تعداد

تعداد

1

دانشکده پزشکی

187

1,250,919,940

65

3,384,479,000

13

279,346,650

265

4,914,745,590

120

23

2

دانشکده دندان پزشکی

91

588,359,800

29

874,331,800

3

60,925,000

123

1,523,616,600

60

2

3

دانشکده داروسازی

21

328,351,500

27

1,771,179,200

1

15,500,000

49

2,115,030,700

26

2

4

دانشکده پیراپزشکی

10

137,946,000

4

152,290,000

0

-

14

290,236,000

10

0

5

دانشکده پرستاری

14

80,976,500

3

11,210,000

0

-

17

92,186,500

15

0

6

پژوهشکده بوعلی

15

178,885,000

20

1,758,443,000

3

24,342,800

38

1,961,670,800

63

5

7

کمیته تحقیقات دانشجویی

9

53,079,400

6

171,644,500

0

-

15

224,723,900

15

0

8

سایر حوزه های دانشگاه

24

163,716,500

7

457,390,000

4

-

35

621,106,500

14

14

9

مجموع

371

2,782,234,640

161

8,580,967,500

24

380,114,450

556

11,743,316,590

323

46

 
 
گزارش عملکرد به تفکیک ماه

فروردین * اردیبهشت * خرداد * تیر * مرداد * شهریور * مهر * آبان * آذر * دی * بهمن * اسفند

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


معاونت پژوهش و فناوری > مديريت امور پژوهشي > صفحه اصليگزارش عملکرد

  
گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1389
 

ردیف

واحد ارجاع دهنده

طرحهای تحقیقاتی مصوب

پایان یافته

رد شده

واحدها

کمیته‌های کارشناسی

برون دانشگاهی

كل

تعداد

بودجه (ریال)

تعداد

بودجه (ریال)

تعداد

بودجه (ریال)

تعداد کل

بودجه کل (ریال)

تعداد

تعداد

1

دانشکده پزشکی

333

5,939,731,460

38

2,463,986,320

22

1,301,385,714

393

9,705,103,494

185

2

2

دانشکده دندان پزشکی

109

1,884,821,900

1

338,800,000

0

0

110

2,223,621,900

86

0

3

دانشکده داروسازی

47

3,711,457,200

10

1,224,034,300

4

983,369,000

61

5,918,860,500

53

1

4

دانشکده پیراپزشکی

8

237,450,000

2

43,699,000

0

0

10

281,149,000

11

0

5

دانشكده بهداشت

11

125,925,000

0

0

0

0

11

125,925,000

3

0

6

دانشکده پرستاری

43

462,934,440

1

3,930,000

2

24,026,590

46

490,891,030

30

0

7

کمیته تحقیقات دانشجویی

16

155,193,000

0

0

0

0

16

155,193,000

4

0

8

شوراي عالي مراكز

74

5,845,722,600

0

0

2

354,400,000

76

6,200,122,600

16

0

9

سایر حوزه های دانشگاه

31

175,853,000

12

129,270,000

3

45,000,000

46

350,123,000

32

5

10

مجموع

672

18,539,088,600

64

4,203,719,620

33

2,708,181,304

769

25,450,989,524

420

8

 
  

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال


معاونت پژوهش و فناوری> مديريت امور پژوهشي > صفحه اصليگزارش عملکرد

  
گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1388
 

ردیف

واحد ارجاع دهنده

مصوب

پایان یافته

رد شده

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب واحدها

بودجه (ریال)

تعداد طرحهای تحقیقاتی مصوب کمیته‌های کارشناسی

بودجه (ریال)

تعداد طرحهای برون دانشگاهی

بودجه (ریال)

تعداد کل

بودجه کل

تعداد

تعداد

1

دانشکده پزشکی

392

4095052836

65

2979986956

9

374955000

466

7449994792

129

11

2

دانشکده دندان پزشکی

102

1195720483

7

267769387

2

39500000

111

1502989870

60

1

3

دانشکده داروسازی

49

2215269669

15

1352611634

0

0

64

3567881303

39

2

4

دانشکده پیراپزشکی

9

136425000

2

56690000

0

0

11

193115000

18

1

5

دانشكده بهداشت

27

162755791

0

0

1

0

28

162755791

8

0

6

دانشکده پرستاری

19

182939400

6

357833000

0

0

25

540772400

15

0

7

کمیته تحقیقات دانشجویی

18

264156600

11

714200000

2

25619200

31

1003975800

30

3

8

سایر حوزه های دانشگاه

415

7567351278

69

3416440798

7

55000000

491

11038792076

198

19

9

مجموع

1031

15819671056

175

9145531775

21

495074200

1227

25460277031

497

37