امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 
 
طرح های تحقيقاتي با جذب بودجه از سازمان های خصوصی و دولتی
1390
 

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

سازمان همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت سازمان همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد

(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

900023

دكتر عليرضا عطايي-دكتر حميدرضا رحيمي-دكتر حميد محبتي

جايگاه اشخاص خنثي در فقه،حقوق،پزشكي و روانپزشكي و مقايسه آن در فقه و حقوق پزشكي و روان پزشكي

اداره كل پزشكي قانوني استان خراسان رضوي(دولتي)

18،500،000

18،500،000

(100%)

0

31/1/90

دانشكده پزشكي

2.

89287

دكتر مژگان افخمي زاده-دكتر رباب بيگم ابوترابي

بررسی اثر پروپولیس (بره موم) بر بهبود زخم در پای دیابتی

شرکت سورن تک طوس(خصوصي)

10.400.000

8.400.000

(80%)

2.000.000

31/1/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات غدد درون ريز

3.

900292

دکتر کیارش قزوینی-رضا ظاهر

تعيين کارايي ماده ضد عفوني کننده بهداشتي دست" درموسپت

شرکت رضا راد(خصوصي)

9.035.000

9.035.000

(100%)

0

8/4/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ميكروب و ويروس شناسي

4.

900062

دكتر ليلا رضيئي-دكتر مجيد اكبري-مريم طاهرآبادي

بررسي تاثير دهانشويه اي نوترکيب بر رمينراليزه شدن ميناي معدني زدايي شده

شركت حكيم طوس(خصوصي)

14.352.000

4.305.600

(30%)

10.046.400

(70%)

29/4/90

دانشكده دندانپزشكي

5.

900259

دكتر عليرضا تيمچه حريري، دكتر مهدي بلالي مود، دكتر آريا حجازي

بررسي آماري علل فوت در جانبازان شيميايي جنگ تحميلي و مقايسه آن با علت فوت در سايرجانبازان از سال1370 تا 1390 در دو استان خراسان رضوي و استان فارس

اداره کل پزشکی قانونی استان فارس(دولتي)

90.500.000

30.000.000

(33%)

60.500.000

(67%)

26/5/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات سم شناسي پزشكي

6.

900602

دكتر كيارش قزويني

ارزيابي عملکرد و ويژگي هاي آنتي باکتريال ماده ضد عفوني کنندهسطح بالاي Umonium

شركت پارس سينوهه راد(خصوصي)

14.093.000

14.093.000

(100%)

0

18/8/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ميكروب و ويروس شناسي

7.

900469

دكتر محمدرضا عباس زادگان، دكتر ياشا مخدومي، مهرداد سلطاني دلگشا

بررسي ارتباط بيان همزمانHER1و HER3با پروگنوز بيماري در مبتلايان به سرطان معده به روش Real-time PCRو ايمونوهيستوشيمي

انجمن حمايت از بيماران سرطاني رضا-مشهد(خصوصي)

200.848.000

159.636.000

(80%)

41.212.000

(20%)

3/12/90

مركز تحقيقات ايمونولوژي/دانشكده پزشكي

8.

900310

دكتر حميد اعتماد رضايي-دكتر سميرا ذبيحيان، دكتر فرزاد باطني، دكتر حميد محبتي

بررسي فراواني گوناگوني‌هاي طبيعي (Normal variations) حلقه ويليس و شرايين ورتبروبازيلار در کالبدشکافي هاي سازمان پزشکي قانوني مشهد:1390 - 1387

پزشكي قانوني استان(دولتي)

54.940.000

54.940.000

(100%)

0

12/11/90

دانشكده پزشكي

هزينه جذب شده(ريال)

از سازمان هاي دولتي:103.440.000

از سازمان هاي خصوصي : 195.469.600

جمعا‌: 298.909.600

مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه(ريال)

113.758.400

 
 
 

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

900009

دكتر رضا شفيعي نيك-دكتر احمد قرباني

بررسي اثرات ترکيبات متشکل از چند گياه دارويي بر ميزان قند، انسولين و چربي هاي خون موش هاي صحرايي نرمال و ديابتي شده با استرپتوزوتوسين

دانشكده علوم پزشكي نيشابور

86.107.000

10.832.100

(12%)

76.107.000

(88%)

31/1/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات فارماكولوژي گياهان دارويي

2.

89333

دكتر آمنه سازگارنيا، دكتر حسين عشقي، دكتر محمد رحيمي زاده

مطالعه حساسيتهاي پرتوي و نوري پروتوپورفيرين IX مزدوج شده با نانو ذرات طلا برروي رده سلولي Hela

دانشكده علوم دانشگاه فردوسي

36.920.177

20،000،000

(54%)

16.920.177

(46%)

25/3/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات فيزيك پزشكي

3.

900225

دکتر محمودرضا جعفری دکتر سیدعلیرضا مرتضوی دکتر شیدا شریعت

تهيه نانوليپوزوم هاي متصل شده به پپتيدهاي Her 2 به عنوان واکسن عليه سرطان پستان و بررسي پاسخ هاي ايمني و اثرات ضد توموري آن در مدل موشي

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

353.050.000

49.240.000

(14%)

303.810.000

(86%)

8/4/90

دانشكده داروسازي/مركز تحقيقات بيوتكنولوژي/مركز تحقيقات نانوتكنولوژي

4.

89659

دكتر هوشنگ رفعت پناه—دكتر محمودرضا اذرپژوه-حميدفرجي فرد

مقايسه بيان ژنهاي گيرنده کموکاينCXCR1 وCXCR2 و بار ويروس در بيماران HAM/TSP و ناقلين HTLV-I بدون علامت

جهاد دانشگاهي مشهد

70.003.000

35.002.000

(50%)

35.001.000

(50%)

29/4/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ايمونولوژي

5.

900335

دكتر هوشنگ رفعت پناه-دكتر مجتبي حبيب آگهي-مارال فرشچي

مقايسه زير گروه هاي سلولT در دستگاه توليد مثل و خون محيطي زنان غير باردار با سابقه سقط مکرر بدون دليل و زنان سالم بر اساس طرح بيان سايتوکاينها

دانشگاه علوم پزشکی شيراز

116.300.000

58.150.000

(50%)

58.150.000

(50%)

29/4/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ايمونولوژي

6.

89712

دكتر هوشنگ رفعت پناه- دكتر محمدرضا هدايتي مقدم

بررسي شاخص هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروسHTLV-1 در ناقلين سالم ويروس در مشهد درسال 1390

جهاد دانشگاهي مشهد

57.660.000

28.830.000

(50%)

28.830.000

(50%)

26/5/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ايمونولوژي

7.

900548

دكتر محمودرضا جعفري-دكتر علي خامسي پور-دكتر محمدرضا شيرزادي

مطالعه دو سوکور فاز 3 اثربخشي نانوليپوزومهاي موضعي حاوي پارومومايسين در درمان ضايعه سالک با عامل L. major. ،د

مركز آموزشي و پژوهشي بيماري‌هاي پوست و جذام تهران(18%)-مركز مديريت بيماري‌هاي وزارت(64%)

278.900.000

ريال

228.900.000

(82%)

50.000.000

(18%)

6/7/90

دانشكده داروسازي/مركز تحقيقات نانوتكنولوژي

8.

900256

دكتر موسي الرضا حاج زاده-منصوره خليلي طرقبه-دكتر بهرام بي باك(بجنورد-همكار)

اثر ملاتونين بر نوروپاتي ديابتي در موش هاي صحرايي ديابتي شده با استرپتوزوسين

دانشگاه علوم پزشكي بجنورد

90.600.000

45.300.000

(50%)

45.300.000

(50%)

27/7/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات علوم اعصاب

9.

900591

دكتر هوشنگ رفعت پناه-دكتر مژگان محمدي(علوم پزشكي كرمان)

بررسي ارتباط آلل هاي ژن HLA-BRB1*01 و ژنHLA-DRB1*15 با بيماري Ulcerative colitis در کرمان

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

161.980.000

108.510.000

(67%)

53.470.000

(33%)

27/7/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ايمونولوژي

10.

89936

دكتر محمدجواد يزدان پناه-دكتر سيده زهرا ميرفيضي-دكتر محمدرضا هدايتي مقدم(همكار)

بررسي ارتباط عفونت HTLV1 و بيماري بهجت

جهاد دانشگاهي مشهد

10.900.000

0

10.900.000

(100%)

26/5/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات پوست و سالك

11.

900321

دكتر جميله قدوسي، دكتر حميدرضا صادق نيا، دكتر سعيد عسگري

بررسي اثرات موتاژنيک (سيتوتوکسيک و ژنوتوکسيک) CEM در مقايسه با MTA

مركز تحقيقات اندودنتيكس دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

29.370.000

14.370.000

(49%)

15.000.000

12/11/90

دانشكده دندانپزشكي/مركز تحقيقات دندانپزشكي

12.

900762

دكتر محمد رمضاني، دكتر علي دهشهري

تهيه دي بلاک کوپليمر بر پايه پلي اتيلن ايمين گالاکتوزيله براي انتقال ژن به سلولهاي کبدي

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

670.000.000

35.000.000

(50%)

35.000.000

(50%)

14/10/90

دانشكده داروسازي/مركز تحقيقات علوم دارويي

 

جمع هزينه جذب شده از طرح هاي تحقيقاتي چندمركزي با 100% بودجه جذب شده(ريال)

0

مشاركت معاونت پژوهشي و مراكز تحقيقاتي دانشگاه (ريال)

728.488.177