امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

88371

دكتر محمدرضا عباس زادگان-Kevin M. Brown

Michael Barrett

بررسي جهش هاي ژن BRCA-2 در بيماران مبتلا سرطان سلول هاي سنگفرشي مري و بررسي پيوستگي ژني در خانواده هاي ارثي اين بيماري

The Translational Genomics Research Institute (TGen)

22.250.000

0

22.250.000ريال

21/11/88

عقد قرارداد مرداد1389

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات ايمونولوژي

2.

89696

دكتر محمدرضا قوام نصيري-سعيد مراديان(منچستر)

درمان تهوع ناشی از شیمی درمانی با کاربرد برنامه صوتی بنام Nevasic در يك كارآزمائي باليني مقدماتي

دانشگاه منچستر انگلستان

115.335.000

1000GBP (16.700.000 ريال) و 42.210.000 ريال دانشجو

56.425.0000

11/12/89

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات سرطان

هزينه جذب شده

58.910.000 ريال

مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه

78.675.000 ريال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

900017

دكتر فرزين هاديزاده-دكتر فاطمه مصفا

بررسي اثرات برون تني مهار مقاومت دارويي يکسري دي هيدروپيريدين

Institute of pathology-Berlin

65.400.000 ريال

10.000$

10.000$

65.400.000

11/3/90

مركز تحقيقات بيوتكنولوژي/دانشكده داورسازي

2.

900254

دكتر سيدرضا مظلوم-نرگس عاطفي

بررسي رضايت شغلي پرستاران و عوامل مرتبط با آن: يک مطالعه تلفيقي

university of Malaya

9.750.000

ريال

0

9.750.000

6/7/90

دانشكده پرستاري و مامايي

3.

900118

دكتر سيدعبدالرحيم رضايي-دكتر هوشنگ رفعت پناه-عباسعلي اميني-Prof. David Blackburn

بررسي بيوانفورماتيکي و ساخت پروتئين انساني و نوترکيب vOX2-CD200: FCg1 در سيستم يوکاريوتيک و بررسي آثار ضد التهابي آن در مدلهاي تجربي

دانشگاه بيرمنگام.بخش تحقيقات سرطان

125.305.000ريال+ وكتورهاي بيان كننده ژن KSHV

وكتورهاي بيان كننده ژن KSHV

125.305.00

28/10/90

دانشكده پزشكي/مركز تحقيقات التهاب و بيماريهاي التهابي

هزينه جذب شده

10.000$

مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه

200.455.000 ريال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

910674

دکتر حمید جعفرزاده-دکتر آدوی کریستوفر

ارزيابي دلايل مختلف کشيده شدن دندان هاي درمان ريشه شده در بيماران مراجعه کننده به University of Nigeria Teaching Hospital در سال هاي 2008 و 2009

Faculty of Dentistry, University of Nigeria

11.700.000 ريال

1.500 $

7.200.000 ريال

23/12/91

دانشكده دندانپزشكي

هزينه جذب شده

1.500 $

مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه

7.200.000 ريال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

معاونت پژوهش و فناوری > مديريت امور پژوهشي > صفحه اصلي > فعالیتهای برون دانشگاهی > دانشگاههای خارج  
 
طرح های چندمركزي و جذب بودجه خارج کشور
1388
 

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

1.

84200

(جذب بودجه)

دكتر وحيد مشايخي قويونلو

مقايسه شكل و الگوي پاسخ سيتوكانيها و مدياتورهاي عصبي در ضايعت پوستي با تست ليشمانين در مبتلايان به لوپوئيد ليشمانيوز

Karolinska university

27.183.000 و 30.000 SEK

30.000SEK

27.183.000

31/3/85

(قرارداد 1388)

دانشكده پزشكي و مركز تحقيقات بيماري هاي پوست و سالك دانشگاه

2.

87566

(چندمركزي)

دكتر مصطفي معظمي-دكتر رضا كاظمي-سارا قهرمان مزرجي

بررسي غيرمستقيم كفايت انتقال نور پست هاي نوري توسط اندازه گيري ريز سختي سمان هاي لوتينگ در اعماق مختلف به همراه كاربرد لايت گايد هاي متفاوت

University of Connecticut Health Center School of Dental Medicine

27.532.000

0

27.532.000

(100%)

19/01/88

دانشكده دندانپزشكي و مركز تحقيقات دندانپزشكي دانشگاه

3

88181  

دكتر عبدا... بني هاشم-دكتر مجيد غيورمبرهن-دكتر نغمه زهرا ميرحسيني

بررسی وضعیت تغذیه ای و سلامت استخوان در کودکان و نوجوانان مبتلا به بتا تالاسمی ماژور

دانشگاه UKM مالزي

76.158.200

 40.000.000(مشاركت دانشجو)

36.158.200

24/04/88

دانشكده پزشكي و مركز تحقيقات علوم تغذيه

هزينه جذب شده

ريال 75.000.000

مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه(اعتبار 88)

63.690.200 ريال

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

 

 

رديف

كد

مجريان

عنوان طرح

مركز همكار

مبلغ كل(ريال)

مبلغ مشاركت مركز همكار(ريال)

مبلغ مشاركت دانشگاه علوم پزشكي مشهد(ريال)

تاريخ تصويب

دانشكده/مركز تحقيقات

  1. 1.       

920757

دکتر محسن نعمتی

دکتر حسن وطن پرست

تاثير عوامل اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي بر ناامني غذايي خانوار پناهندگان: مطالعه ي مقياسه ي پناهندگان افغان پس از مهاجرت، در آخرين کشور محل اقامت و در کانادا

College of Pharmacy and Nutrition, University of Saskatchewan

0

0

0

1392/04/12

 

مرکز تحقيقات بيوشيمي تغذيه

 

  1. 2.       

921097

دکتر محمدجواد نجف زاده

کلادوفيالوفورا  ابوندنس، کلادوفيالوفورا مولتي سپتاتا ,فونسکا ارکتا و فونسکا مينيما ،چهار گونه جديد از راسته چتوتريالز جدا شده از محيط طبيعي

دانشگاه آمستردام هلند

16750000 ريال

6750000 ريال

10000000

ريال

1392/10/04

 

دانشکده پزشکي

 

  1. 3.       

921134

دکتر سید رسول ذکوی

نرجس خاتون آیتی

کیوان صدری

مینا داوری

Evaluation of trend of thyroglobulin level during suppressive therapy measured by ultrasensitive technique in prediction of excellent response in patients with differentiated thyroid cancer(DTC)

Medipan GmbH, Ludwig-Erhard-Ring 3- 15827 Dahlewitz/Berlin

192160000

ريال

66200000

ريال

125960000

ريال

 

1392/08/15

 

دانشکده پزشکي

 

  1. 4.       

911163

دکتر محمدجواد نجف زاده

Jacques  Meis 

Dehoog Sybren 

 

بررسي اثرات  8 داروي ضد قارچي بر عليه  115 نمونه اگزوفيالاي با منشاء آبي در آزمايشگاه

دانشگاه آمستردام هلند

59743500 ريال

39847500 ريال

19896000

ريال

 

1392/02/25

 

دانشکده پزشکي

 

  1. 5.       

920110

دکتر محمدجواد نجف زاده

Dehoog Sybren 

شناسائي سريع گونه هاي اگزوفيالا با استفاده از تکنيک RCA  و مقايسه نتايج آن با سکوانسينگ

دانشگاه آمستردام هلند

99485000 ريال

29250000 ريال

 

70235000

ريال

 

 

1392/06/20

 

دانشکده پزشکي

 

  1. 6.       

920301

دکتر زهرا بدیعی

مطالعه آينده نگر بين المللي در ثبت و پايش مهارکننده ها دربيماري فون ويلبراند تيپ ۳

Bianchi Bonomi Foundation   میلان – ایتالیا  6 مرکز ایرانی از جمله مرکزهموفیلی –تالاسمی دانشگاه مشهد (کلینیک سرور )

0

0

0

1392/02/25

 

دانشکده پزشکي

 

 

هزينه جذب شده

142.047.500 ريال

مشاركت معاونت پژوهشي دانشگاه

226.091.000 ريال