چاپ

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

مدارك لازم براي اعلام پايان طرح تحقیقاتی در شورای پژوهشی دانشگاه:

 
 
1- فرم خلاصه فارسي و انگليسي (ارسال از طریق ايميل به واحد تصويب کننده طرح( معاونت هاي پژوهشي دانشکده ها / مراکز تحقيقات ))
 
2- ضمناً در صورت تمايل به تسويه حساب مالي طرح،‌ ضروري است کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی را تكميل وبه همراه مستندات هزينه كرد( فاكتور،‌قبض انبار و ... براي وسايل و مواد غير مصرفي) به مديريت امور پژوهشي دانشگاه ارائه گردند.