امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دستور العمل شرکت در همایشهای بین المللی خارج از کشور  اصلاح شد .

مدیر بین الملل دانشگاه علوم پزشکی اظهار نمود: در راستای تشویق اعضاء هیات علمی به شرکت در همایشهای علمی  بین المللی ، فرصتهای مطالعاتی خارج از کشور و همچنین عضویت در انجمنهای معتبر علمی و به منظور افزایش سطح علمی دانشگاه از ابتدای سال 1398 دستور العملهای مربوطه اصلاح گردیده و کمک هزینه ها تا سقف پنجاه درصد افزایش یافته است.

دکتر سیامک زارعی با اشاره به اهمیت گسترش تبادلات علمی بین المللی در پیشرفت کشور و افزایش توان علمی، پژوهشی و آموزشی اعضای هیات علمی و محققین دانشگاه تصریح کرد: به منظور تسهیل شرایط و تشویق اعضای هیئت علمی به شرکت در همایش های معتبر بین المللی  بندهایی از آئین نامه تغییر نمود .

وی در خصوص شرایط استفاده از کمک هزینه سفر جهت شرکت در کنگره های بین المللی خارج از کشور گفت: بر اساس آخرین مصوبه در خصوص شرکت و ارائه مقاله توسط اعضاء هیات علمی دانشگاه در  کنگره های بین المللی خارج از کشور ، تنها در صورتی پرداخت کمک هزینه سفر امکانپذیر خواهد بود که موضوع همایش با عنوان رشته تخصصی یا فوق تخصصی فرد و یا با گرایش فردمطابقت داشته باشد.

 

وی خاطر نشان کرد  : همایش در صورتی با گرایش فرد مرتبط است  که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد: اولاً متقاضی ظرف 2 سال گذشته حد اقل دو مقاله در ISI یا Pubmed مرتبط با عنوان اصلی همایش به چاپ رسانده و در مقالات چاپ شده نام فرد بعنوان نویسنده مسئول یا نویسنده اول ثبت شده باشد، دوماً متقاضی ظرف دو سال گذشته مجری حداقل دو عنوان طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه با عنوان مرتبط با همایش باشد و در آخر  متقاضی یک ثبت اختراع یا patent مرتبط با عنوان اصلی همایش داشته و نام فرد بعنوان مخترع اصلی به ثبت رسیده باشد.