امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

شماره اولويت

عناوين اولويت­ها و محورهای تحقيقاتی

97001

اخلاق ، فرهنگ ، توسعه ، مدیریت ،سیاست گذاری ، نماز و سلامت معنوی

97002

سلول های بنیادی ( با تاکید بر کاربرد بنیادی )

97003

فناوری های نوین (طرح های کاربردی و زودبازده )

97004

HTLV1 (با تاکید بر مداخلات بالینی )

 97005

 فرآورده های گیاهی (با تاکید بر مداخله در بالین )

97006

 کاهش خطاها و منطقی کردن دارو ، تجهیزات و تست های تشخیصی

97007

مراقبت های بارداری و پیش از بارداری

97008

دیابت (با تاکید بر پیشگیری و تشخیص به موقع )

97009

بیماری های قلب و عروق ( با تاکید بر مرگ های زودرس )

97010

بیماری های اعصاب و روان
 
شماره عدم اولویت :  9999