امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 

 

 

 اعضاء شوراي فناوري دانشگاه از سال1398 تاکنون 

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر محمدحسین بحرینی(از مهرماه98)

رئيس دانشگاه و رئيس شوراي فناوري

2

دكتر محسن تفقدي

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و نايب رئيس شوراي فناوري

3

دكتر مجتبي سنكيان

مدير توسعه فناوري سلامت و دبير شوراي فناوري

4

دكتر نصراله ساغروانيان

مسئول دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشگاه

5

علي خياباني مقدم

رئیس دفتر حقوقي

6

دكتر هادی منوری

مدير مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي

7

دكتر مجيد مميزان

مدير مركز رشد فناوري سلامت

8 دكتر محمودرضا جعفري

استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

9

دكتر عبدالرضا وارسته

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

10

دکتر حسین ابراهیمی پور

دانشیار گروه علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشکده بهداشت

11

دكترحسین باقری

استادیار گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی

12

دكتر محمد طيبي

دانشیار گروه قلب و عروق دانشكده پزشكي

13

دكتر علی اصغر نجف پور

استاد گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه

 14

دکتر علی مرادی

استادیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه

15

دکتر ناهید عاقبتی

مسئول دفتر نوآوری و ارتباط با صنعت دانشکده پرستاری و مامایی

 

 اعضاء شوراي فناوري دانشگاه از سال1395 تا 1398

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر محمدرضا دارابی(از آذرماه 1396)

رئيس دانشگاه و رئيس شوراي فناوري

2

دكتر محسن تفقدي

معاون پژوهش و فناوري دانشگاه و نايب رئيس شوراي فناوري

3

دكتر مجتبي سنكيان

مدير توسعه فناوري سلامت و دبير شوراي فناوري

4

دکتر محمدرضا صابری

معاون غذا و دارو دانشگاه

5

دکتر سعید اسلامی

مدیر پژوهشی دانشگاه

6

علي خياباني مقدم

رئیس دفتر حقوقي

7

دكتر بيژن ملائكه

مدير مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي

8

دكتر مجيد مميزان

مدير مركز رشد فناوري سلامت

9 دكتر محمودرضا جعفري

استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

 10

دكتر جليل توكل افشاري

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

11

دكتر عبدالرضا وارسته

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

12

دكترحسین باقری

استادیار گروه مواد دندانی دانشکده دندانپزشکی

13 دکتر محمدرضا عباس پور

استادیارگروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

14

دكتر محمد طيبي

استاديار گروه قلب و عروق دانشكده پزشكي

15

دكتر نصراله ساغروانيان

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي

16

دكتر حسین علیدادی

دانشيار گروه بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه

 17

دکتر علی مرادی

استادیار گروه ارتوپدی دانشکده پزشکی دانشگاه

 

 

 اعضاء شوراي فناوري دانشگاه از سال 1393تا 1395

 

رديف

نام و نام خانوادگي

سمت

1

دكتر مصطفي مهرابي بهار(تا آبان 96)

رئيس دانشگاه و رئيس شوراي فناوري

2

دكتر محسن تفقدي

معاون پژوهشي دانشگاه و نايب رئيس شوراي فناوري

3

دكتر مجتبي سنكيان

مدير توسعه فناوري سلامت و دبير شوراي فناوري

4

دكتر بيژن ملائكه

مدير مركز رشد فناوري فرآورده هاي دارويي

5

دكتر مجيد مميزان

مدير مركز رشد فناوري سلامت

6

علي خياباني مقدم

كارشناس دفتر حقوقي

 7

دكتر جليل توكل افشاري

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

8

دكتر عبدالرضا وارسته

استاد گروه ايمونولوژي دانشكده پزشكي

9

دكتر غلامرضا كريمي

استاد گروه داروسازي باليني دانشكده داروسازي

10

دكتر محمودرضا جعفري

استاد گروه فارماسيوتيكس دانشكده داروسازي

11

دكتر اميد رجبي

دانشيار گروه كنترل دارو دانشكده داروسازي

12

دكتر محمد طيبي

استاديار گروه قلب و عروق دانشكده پزشكي

13

دكتر نصراله ساغروانيان

دانشيار گروه آسيب شناسي دهان و فك و صورت دانشكده دندانپزشكي

14

دكتر محمد رضا فياضي بردبار

دانشيار روانپزشك و رئيس انتشارات دانشگاه

 

دکتر مهدی اسدی

استادیار گروه جراحی

افراد حقيقي اعضا شوراي فناوري با توجه به تخصص و تجربه در مسايل مطرح شده در شورا انتخاب و عضو گرديده اند و داراي تجربه در زمينه هاي توليد، تاسيس شركت، مسايل آموزشي، شركت هاي دانش بنيان و ...  مي باشند.