امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

دانشگاه علوم پزشكي از طرف وزارت بهداشت بودجه اي در صندوق سلامت ثامن به عنوان سهم در اختيار دارد كه تصميم گيري در خصوص اعطاء ان به متقاضيان برعهده معاونت پژوهشي دانشگاه است. اين بودجه كه بودجه عامليت ناميده مي شود در اولويت واگذاري به متقاضيان هيات علمي دانشگاه كه قصد تجاري كردن محصول خود را دارند مي‌باشد. همچنين چنانچه تقاضا از محدوده استاني يا غيراستاني در حوزه پزشكي نيز دريافت شود مورد بررسي قرار مي گيرد.

 

تسهيلات دانشگاه به متقاضيان هيات علمي درخواست تسهيلات از صندوق غيردولتي پژوهش و فناوري ثامن از بودجه عامليت دانشگاه (مصوب جلسه 26/12/1391 شوراي فناوري دانشگاه)

 

 
 
براي متقاضيات هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي مشهد(با سهم بيش از 51% )، ضمانت پرداخت وام براي مبالغ تا 2  ميليارد ريال و بيش از 2 ميليارد ريال به قرار ذيل است:
 
        I. تا 500ميليون ريال(50 ميليون تومان) اخذ تعهد مالي از متقاضي وام كافي است.
 
       II. تا 1 ميليارد ريال (100 ميليون تومان) ضامن ها شامل متقاضي هيات علمي و يك نفر ضامن هيات علمي دانشگاه
 
       III. تا  2ميليارد ريال (دويست ميليون تومان) ضامن ها شامل متقاضي و دو نفر ضامن هيات علمي دانشگاه
 
      IV. وام هاي با مبالغ بيش از 2ميليارد ريال (دويست ميليون تومان)، وثيقه ملكي به عنوان ضمانت طبق ضوابط صندوق ثامن تعيين مي‌شود.
 
3.      مدت تنفس حداكثر دو سال و مدت بازپرداخت حداكثر 5 سال با نظر شوراي فناوري دانشگاه تعيين مي شود.