امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه در حال حاضر فقط با شرکت تدبیراندیشان آرکا طرف قرارداد می باشد. شماره تماس شرکت : 38799447

 

خدمات مالکیت فکری – تدبیراندیشان آرکا

پس از ارسال ( ارائه ) مدارک، ظرف مدت سه روز کاری نتیجه بررسی اولیه کارشناس مجموعه تدبیر اندیشان آرکا، مبنی بر شرایط و قابلیت ثبت طرح مورد تقاضا، به صورت رایگان بررسی و اعلام می گردد.


خدمات ثبت اختراع

خدمت

شرح خدمات

تعداد

مخترع / مالک

تعرفه

سهم دانشگاه

سهم متقاضی

بسته 1

1-    تدوین و نگارش تخصصی اسناد اختراع

با توجه به اهمیت اسناد اختراع از نظر حقوقی ، در این خدمت کارشناس مجموعه، اقدام به  تدوین و نگارش اسناد اختراع ( شامل توصیف، ادعانامه و خلاصه توصیف به استناد اطلاعات ارائه شده توسط مخترع و با تایید ایشان) می نماید.

2-   انجام کلیه امور اداری ثبت اختراع

در این خدمت کلیه مراحل اداری و حضوری در ادارات مربوطه توسط کارشناس و وکیل رسمی دادگستری پیگیری خواهد شد.

- مشاوره و راهنمایی اختصاصی به منظور  ویرایش اسناد اختراع ( توصیف ، ادعانامه و... ) و فرآیند آن

- پیگیری اداری نامه استعلام اختراعاتی که برای دانشگاه علوم پزشکی مشهد صادر می شود نیز به صورت رایگان ویژه متقاضیان دانشگاه علوم پزشکی مشهد، انجام می شود.

- مشاوره در خصوص رفع نقص مستندات و دفاع از مشابهات  و انجام روال اداری آن

- مسئول پرونده ، جزئیات روند پیشرفت پرونده را از طریق ایمیل و پیامک به اطلاع شما خواهد رسانید.

- ارائه خدمات نحوه نگارش قراردادها و انتقال تکنولوژِی با 30 درصد تخفیف برای افراد معرفی شده از جانب دانشگاه علوم پزشکی

- برگزاری دوره های آموزشی رایگان در حوزه های مالکیت فکری برای افراد معرفی شده از جانب دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت فصلی

- ارائه خدمات دعاوی حقوقی توسط وکیل های رسمی شرکت تدبیراندیشان آرکا و دیده بانی و حراست از پروژه های حوزه مالکیت فکری اعضای معرفی شده از طرف دانشگاه علوم پزشکی مشهد با تخفیف ویژه

3-  واریز هزینه های اداری :

- هزینه های واریز به اداره آگهی روزنامه رسمی ، ثبت اظهارنامه و حق الثبت اختراع تا یک سال برای اشخاص حقیقی توسط این مجموعه واریز خواهد شد.

 

یک نفره (حقیقی)

000/100/1

70 %

نحوه پرداخت:

60 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

40 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید اختراع

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه و انعقاد قرارداد انجام کار

دو نفره (حقیقی)

000/150/1

70 %

نحوه پرداخت:

60 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

40 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید اختراع

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه و انعقاد قرارداد انجام کار

سه نفره و بالاتر

000/200/1

70 %

نحوه پرداخت:

60 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

40 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید اختراع

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه و انعقاد قرارداد انجام کار

حقوقی (موسسات ، شرکت ها و...)

000/300/1

70 %

نحوه پرداخت:

60 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

40 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید اختراع

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه و انعقاد قرارداد انجام کار

 

خدمت

شرح خدمت

نوع مخترع

تعرفه

سهم دانشگاه

سهم متقاضی

بسته 2

انجام کلیه امور اداری مربوط به ثبت اختراع

فرآیند کلی ثبت اختراع به استثناء مشاوره در زمینه نوشتن فایل های مورد نیاز اداره ثبت اختراع و پیگیری های پرونده تا قبل از صدور ابلاغیه پذیرش

بصورت جزئی این بسته شامل فقط ثبت سیستمی اظهارنامه، پرداخت هزینه حق ثبت،مشاوره نحوه تشکیل پرونده فیزیکی،مشاوره در زمینه نحوه تغییر مخترعین و مالکین پس از ثبت اظهارنامه، تشکیل پرونده فیزیکی،پرداخت هزینه آگهی روزنامه رسمی، دریافت گواهینامه اختراع از اداره و تحویل آن به مخترع در محل شرکت می باشد.

حقیقی

700.000ت

70%

نحوه پرداخت : 50% پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت و 50% در صورت تایید اختراع

30%

نحوه پرداخت : پس از اظهارنظر اولیه و انعقاد قرارداد انجام کار

حقوقی

800.000ت

70%

نحوه پرداخت : 50% پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت و  50% در صورت تایید اختراع

30%

نحوه پرداخت : پس از اظهارنظر اولیه و انعقاد قرارداد انجام کار

 

سایر خدمات ثبت اختراع

خدمت

شرح خدمات

تعرفه

سهم دانشگاه

سهم متقاضی

تدوین توصیف و ادعانامه اختراع

- با توجه به اهمیت اسناد اختراع از نظر حقوقی ، در این خدمت کارشناس ، اقدام به  تدوین اسناد اختراع می نماید ، بگونه ای که قوانین نگارشی و حقوقی اختراع در آن لحاظ گردد.

- این خدمت به مخترعینی که برای آنها از سوی اداره ثبت اختراع " ابلاغیه اخطار رفع نقص " صادر شده است نیز ارائه می گردد.

- با توجه به متفاوت بودن اختراعات مختلف، تعرفه دقیق این خدمت پس از بررسی اولیه (رایگان) توسط کارشناس اعلام می گردد.

000/150 – 000/400 ت

70 %

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

50 درصد سهم دانشگاه پس از تدوین اسناد اختراع

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

تهیه نقشه فنی اختراع

- در این خدمت نقشه فنی اختراع شما توسط کارشناس مطابق قوانین و با نرم افزار فنی تهیه می گردد.

- این خدمت به مخترعینی که برای آنها از سوی اداره ثبت اختراع " ابلاغیه اخطار رفع نقص " صادر شده است نیز ارائه می گردد.

- با توجه به متفاوت بودن اختراعات مختلف ، تعرفه دقیق این خدمت پس از بررسی اولیه (رایگان ) توسط کارشناس اعلام می گردد.

000/50 – 000/450 ت

70 %

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

50 درصد سهم دانشگاه پس از تهیه نقشه

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

جستجو تخصصی اختراع

در سطح دنیا

- در این خدمت بررسی تازگی و جدید بودن طرح در دنیا (در بانک های اطلاعاتی معتبر در داخل و خارج از کشور) توسط کارشناس تخصصی صورت می گیرد.

- ارائه مشاوره و توضیحات لازم جهت شناسایی تمایزات و تشابهات فنی نمونه های مشابه احتمالی

- ارائه مستندات و گزارش تفصیلی جستجو و اظهارنظر نهایی در خصوص قابلیت ثبت طرح مورد تقاضا

 

000/200 ت

در صورتیکه اظهار نظر نهایی مجموعه مبنی بر جدید بودن و قابلیت ثبت باشد و در فرآیند ثبت اختراع به علت جدید نبودن (تا تاریخ جستجوی انجام شده توسط این مجموعه ) رد شود، کل تعرفه دریافتی عودت داده می باشد.

50 %

نحوه پرداخت:

60 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

40 درصد پس از ارائه گزارش جستجو اختراع

50 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

پیگیری مرجع علمی اختراع

در این خدمت مراحل اداری پیگیری مرجع علمی توسط این مرکز انجام خواهد شد.

-این خدمت به اختراعاتی که در زمینه نظامی و عمران می باشد ، ارائه نمی شود.

- تعرفه دریافتی جهت صدور تاییدیه در هر مرجع متفاوت می باشدکه پس از تعیین مرجع علمی تعرفه مصوب به مخترع اعلام خواهد شد.

 

 

 

000/200 ت + تعرفه مصوب مرجع علمی

50 %

نحوه پرداخت:

100 درصد سهم دانشگاه پس از صدور نامه استعلام اختراع

 

50 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

اطلاع رسانی ویژه

در این خدمت گزارش مرحله به مرحله پیشرفت پرونده ، علاوه بر روال معمول از طریق تماس تلفنی و ایمیل به شما اطلاع رسانی خواهد شد. در صورت تمایل مشتری گزارش بصورت تلگرام نیز ارسال خواهد شد.

رایگان

رایگان

رایگان

دریافت نسخه کپی برابر اصل گواهینامه (رنگی)

با توجه به اینکه تنها یک نسخه از گواهینامه اختراع چاپ می شود، این نسخه جهت ارائه به شرکای اختراع تقدیم می گردد و علاوه بر آن این نسخه می تواند به شما در حفظ و نگهداری نسخه اصلی کمک نماید.

000/5 ت به ازای هر نسخه

 

70 %

نحوه پرداخت:

100 درصد درصورت تایید

30 %

نحوه پرداخت:

درصورت تایید

 


 

خدمات طرح صنعتی

خدمت

شرح خدمات

تعداد

مخترع / مالک

تعرفه

سهم دانشگاه

سهم متقاضی

بسته 1

1-    انجام کلیه امور اداری ثبت طرح

- در این خدمت مراحل اداری و حضوری در ادارات مربوطه به استثناء مرجع علمی توسط وکیل رسمی دادگستری پیگیری خواهد شد.

- مشاوره و راهنمایی اختصاصی به منظور تکمیل و رفع نواقص مدارک طرح صنعتی و مراحل کارشناسی فرآیند ثبت

- مسئول پرونده ، جزئیات روند پیشرفت پرونده را به سه طریق تلگرام ، ایمیل و تماس  به اطلاع شما می رسانیم.

- بن رایگان شرکت در دوره های فصلی آموزشی مرتبط

- بن تخفیف دعاوی حقوقی مرتبط (جهت هزینه وکیل)

2-   واریز هزینه های اداری

- هزینه های واریز به اداره آگهی روزنامه رسمی ، ثبت اظهارنامه و حق الثبت طرح صنعتی تا پنج سال برای اشخاص حقیقی واریز خواهد شد.

 

یک نفره (حقیقی)

000/800 ت

70  درصد

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

50 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید طرح صنعتی

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس ثبت طرح صنعتی شرکت

دو نفره (حقیقی)

000/850 ت

 

70  درصد

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

50 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید طرح صنعتی

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس ثبت طرح صنعتی شرکت

سه نفره و بالاتر

000/900 ت

70  درصد

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

50 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید طرح صنعتی

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس ثبت طرح صنعتی شرکت

حقوقی (موسسات ، شرکت ها و...)

000/950 ت

70  درصد

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس شرکت

50 درصد سهم دانشگاه در صورت تایید طرح صنعتی

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس ثبت طرح صنعتی شرکت

 

 

سایر خدمات طرح صنعتی

خدمت

شرح خدمات

تعرفه

سهم دانشگاه

سهم متقاضی

طراحی نرم افزاری طرح صنعتی

در این خدمت نقشه فنی طرح صنعتی شما توسط کارشناس مطابق قوانین و با نرم افزار فنی تهیه می گردد. اصولا نیاز به طراحی ندارد و عکس های واقعی مورد تایید اداره می باشد.

-این خدمت به پرونده هایی که برای آنها از سوی اداره ثبت طرح صنعتی " ابلاغیه اخطار رفع نقص " صادر شده است نیز ارائه می گردد.

- با توجه به متفاوت بودن طرح های صنعتی، تعرفه دقیق این خدمت پس از بررسی اولیه (رایگان) توسط کارشناس اعلام می گردد.

180.000 - 500.000 ت

70 %

نحوه پرداخت:

50 درصد سهم دانشگاه پس از معرفی و اظهارنظر اولیه کارشناس سامانه ثبت طرح صنعتی

50 درصد سهم دانشگاه پس از تهیه طرح نرم افزاری

30 %

نحوه پرداخت:

پس از اظهارنظر اولیه کارشناس ثبت طرح صنعتی شرکت

اطلاع رسانی ویژه همراه

در این خدمت گزارش مرحله به مرحله پیشرفت پرونده ، علاوه بر روال معمول از طریق تماس تلفنی به شما اطلاع رسانی خواهد شد .

رایگان

رایگان

رایگان

دریافت نسخه کپی برابر اصل گواهینامه (رنگی)

با توجه به اینکه تنها یک نسخه از گواهینامه طرح صنعتی چاپ می شود ، این نسخه جهت ارائه به شرکای طرح صنعتی تقدیم می گردد و علاوه بر آن این نسخه می تواند به شما در حفظ و نگهداری نسخه اصلی کمک نماید.

000/5 ت به ازای هر نسخه

70 %

نحوه پرداخت:

100 درصد درصورت تایید

30 %

نحوه پرداخت:

درصورت تایید

 

 

 

خدمات علامت تجاری

خدمت

شرح خدمات ارائه شده

تعداد

مخترع / مالک

تعرفه

سهم دانشگاه

سهم متقاضی

انجام  امور اداری ثبت علامت تجاری و هزینه های واریزی

- در این خدمت مراحل اداری و حضوری در ادارات مربوطه توسط وکیل رسمی دادگستری پیگیری خواهد شد.

- هزینه های واریز به اداره آگهی روزنامه رسمی ، ثبت اظهارنامه و حق الثبت علامت تا ده سال برای اشخاص حقیقی و حقوقی واریز خواهد شد. ( هزینه های واریزی برای یک طبقه می باشد و ما به التفاوت هزینه های واریزی طبقات از متقاضی دریافت می شود)

- مسئول پرونده، جزئیات روند پیشرفت پرونده را به سه طریق تماس تلفنی، ایمیل و تلگرام به اطلاع شما می رسانیم.

- بن تخفیف پیگیری دعاوی توسط وکلای شرکت

- بن رایگان شرکت در دوره های آموزشی شرکت

حقیقی (اشخاص)

250.000 ت پس از اظهارنظر کارشناس و در ابتدای شروع فرآیند ثبت علامت تجاری

950.000 ت

پس از پذیرش نهایی توسط اداره

70 %

نحوه پرداخت:

معادل 70 درصد در هر مرحله از پرداخت

30 %

نحوه پرداخت:

معادل 30 درصد در هر مرحله از پرداخت

حقوقی (موسسات ، شرکت ها و ...)

350.000 ت

پس از اظهارنظر کارشناس و در ابتدای شروع فرآیند ثبت علامت تجاری

1.150.000 ت

پس از پذیرش نهایی توسط اداره

70 %

نحوه پرداخت:

معادل 70 درصد در هر مرحله از پرداخت

30 %

نحوه پرداخت:

معادل 30 درصد در هر مرحله از پرداخت

انتخاب عنوان برند

در این خدمت ثبت اظهارنامه برند تا سقف 3 عنوان که توسط مشتری اعلام شود رایگان خواهد بود.

و در صورت تمایل مشتری برای انتخاب برند از جانب کارشناسان شرکت تدبیراندیشان آرکا هزینه ای مطابق با روبرو بسته به حوزه ی فعالیت و تعداد طبقات برند در نظر گرفته خواهد شد.

000/50 000/150 ت

70 %

نحوه پرداخت:

معادل 70 درصد در هر مرحله از پرداخت

30 %

نحوه پرداخت:

معادل 30 درصد در هر مرحله از پرداخت

طراحی علامت تجاری

در این خدمت طراحی علامت تجاری شما توسط کارشناس مطابق قوانین طراحی می گردد.

با توجه به متفاوت بودن علامت تجاری، تعرفه دقیق این خدمت پس از بررسی اولیه (رایگان) توسط کارشناس اعلام می گردد.

000/150 000/500 ت

70 %

نحوه پرداخت:

معادل 70 درصد در هر مرحله از پرداخت

30 %

نحوه پرداخت:

معادل 30 درصد در هر مرحله از پرداخت

اطلاع رسانی ویژه همراه

در این خدمت گزارش مرحله به مرحله پیشرفت پرونده، علاوه بر روال معمول از طریق تماس تلفنی به شما اطلاع رسانی خواهد شد . و در صورت تمایل مشتری، گزارش از طریق تلگرام نیز ارسال خواهد شد.

رایگان

70 %

نحوه پرداخت:

پس از تشکیل پزونده

30 %

نحوه پرداخت:

پس از تشکیل پرونده

دریافت نسخه کپی برابر اصل گواهینامه

با توجه به اینکه تنها یک نسخه از گواهینامه علامت تجاری چاپ می شود، این نسخه جهت ارائه به شرکای پرونده تقدیم می گردد و علاوه بر آن این نسخه می تواند به شما در حفظ و نگهداری نسخه اصلی کمک نماید.

10.000 ت به ازای هر نسخه

70 %

نحوه پرداخت:

100 درصد تایید

30 %

نحوه پرداخت:

درصورت تایید