امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

 
 
 
 

 

»  فهرست كالاهاي دانش بنيان(98)تسهیلات نظام وظیفه تخصصي براي افراد فعال در شرکت‌هاي دانش‌بنيان، شرکت‌های مستقر در مراکز رشد و پارک‌های علم‌وفناوری و شرکت‌های فناور


شیوه نامه بهره مندی دانش آموختگان برتر فناور از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی» رفع قانون منع مداخله کارکنان دولت

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(٢)» در تاریخ ٤ / ١٢ /١٣٩٣ در مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ٦ / ١٢ /١٣٩٣ به تایید شورای نگهبان رسید: ماده 53- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی (دولتی و غیردولتی) مجازند با ایجاد و مشارکت در شرکت‌های دانش‌بنیان که حداکثر چهل و نه درصد سهام آن متعلق به دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و دیگر واحدهای دولتی و مابقی سهام متعلق به اعضای هیئت علمی و دانشجویان و سایر سهامداران بخش خصوصی است، نتایج تحقیقات اعضای هیئت علمی و دانشجویان خود را تجاری‌سازی نمایند. ایجاد شرکت و درصدهای سهام و دیگر شرایط مربوط به تصویب هیئت امنای مؤسسه مربوط خواهد رسید. این شرکت‌ها مشمول قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیستند.

مورخ 93/11/11: بند19- با ایجاد 25 شرکت دانش بنیان طبق پیوست تکلیف تبصره 3 بند 20 مصوبات 91/7/8 هیات امنای دانشگاه موافقت گردید و گزارش آن نیز به جلسه هیات امناء ارائه گردید.
مورخ 94/10/27: بند 13- با ایجاد چهار شرکت دانش بنیان موافقت گردید.
 
توضيح : ثبت شركت براي اعضاء هيات علمي يا كارمندان دانشگاه با لحاظ نمودن موارد قانوني مربوطه منعي ندارد. در اجراي تبصره 4 ماده 17 قانون برنامه پنجم،اعضاء هيات علمي با تاييد هيات امناء دانشگاه مي توانند نسبت به تشكيل مؤسسات يا شركت هاي صددرصد دانش بنيان اقدام يا در اين مؤسسات و شركتها مشاركت نمايند. اين شيوه نامه به منظور يكسان سازي در مستندات دريافتي جهت بررسي و اعلام نظر به هيات امنا دانشگاه تدوين و در شوراي فناوري دانشگاه تاييد گرديده است.
 
 
 
مصوب جلسه 1396/10/2 - کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا
 
 
 
 
توضيح : اين آيين نامه به منظور اجرايي نمودن قانون حمايت از شركت ها و مؤسسات دانش بنيان مصوب مجلس شوراي اسلامي به تصويب هيات وزيران مصوب 21/8/1391 مي باشد.
 
 
توضيح: اين قانون در اجراي اصل 123 قانون اساسي در تاريخ 30/8/1389 در مجلس شوراي اسلامي تاييد شده است.