امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

  کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتي
    کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتي مراکز تحقیقات با ردیف بودجه مستقل
    فایل راهنمای درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی (کاربرگ)
    به اطلاع می رساند از ابتدای مهر ماه 1398 کاربرگ درخواست هزینه های بیش از 70%  طرح های تحقیقاتی و اعلام پایان طرح نیز صرفاً از طریق سامانه های پژوهشی میسر بوده و این مدیریت از پذیرش فرم های کاغذی معذور می باشد.

راهنمای تصویری ارسال کاربرگ درخواست هزینه های بیش از 70%  و اعلام پایان طرح را در لینک زیر ملاحظه فرمایید. 

http://v-research.mums.ac.ir/images/v-research/ramresearch193/proposal/payan.pdf

ضمنا گزارش پايان طرح را با تکمیل"پیام ترجمان دانش" در فایل خلاصه گزارش فارسی و انگلیسی تکمیل و پیوست نرم افزار فرمایید.