جستجو

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 

  کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتي
    کاربرگ درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتي مراکز تحقیقات با ردیف بودجه مستقل
    فایل راهنمای درخواست پرداخت هزینه طرح تحقیقاتی (کاربرگ)
     

به استحضار می رساند از ابتدای مهر ماه 1398 کاربرگ درخواست هزینه های بیش از 70%  طرح های تحقیقاتی و اعلام پایان طرح نیز صرفاً از طریق سامانه های پژوهشی میسر بوده و این مدیریت از پذیرش فرم های کاغذی معذور می باشد.

راهنمای تصویری ارسال کاربرگ درخواست هزینه های بیش از 70%  و اعلام پایان طرح را در لینک زیر ملاحظه فرمایید. 

http://v-research.mums.ac.ir/images/v-research/ramresearch193/proposal/payan.pdf

 

ضمنا همانطور که در نامه ارسال شده از طریق نرم افزار پژوهان (هشدار خاتمه طرح) نیز ذکر شده است، گزارش پايان طرح را با تکمیل"پیام ترجمان دانش" در فایل خلاصه گزارش فارسی و انگلیسی تکمیل و پیوست نرم افزار فرمایید.