معرفی شوراي فناوري

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
 
شوراي فناوري دانشگاه به استناد مصوبه شوراي دانشگاه مورخ 1391/12/24و مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مورخ 1392/12/28 به صورت رسمي تشكيل شد. با تشكيل سه جلسه كارشناسي شيوه نامه تشكيل شركت‌هاي دانش بنيان براي اعضاء هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح و در جلسه اي با حضور رياست محترم دانشگاه به عنوان رئيس شوراي فناوري تصويب گرديد. این شورا به طور معمول هر دوهفته جلسه دارد.
 
 
 وظايف شوراي فناوري دانشگاه : 

v       امور مالكيت معنوي و ثبت اختراعات تحقيقات و دستاوردها

v      تعامل با صندوق ثامن و بررسی و تعیین میزان حمایت مالی از بودجه عاملیت دانشگاه درخصوص شرکتهای متقاضی

v       بررسی تقاضای اخذ مجوز تاسیس شركت هاي دانش بنيان برای اعضاء هیات علمی و ارائه به هیات  امنا

v      هماهنگی،نظارت و تقویت مراكز رشد

v      تقویت ارتباط دانشگاه با صنايع 

v       تدوین سیاست های مربوط به بازاريابي طرح هاي انجام شده در دانشگاه

v      برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه

v      گسترش فرهنگ تحقيقات كاربردي و توليدمحور در دانشگاه