اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 20 آبان 1397 06:38

 

فرآیندها  
    فرآيند تاسيس مراكز تحقيقات  
  آیین نامه ها و دستورالعمل ها  
    آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي دولتي  
    آيين نامه تاسيس و ارزشيابي واحدهاي تحقيقاتي علوم پزشكي غير دولتي  
    اساسنامه مرکز تحقیقات  
    آیین نامه اجرایی مراکز تحقيقات دانشگاه  
    شيوه نامه تاسيس واحدهاي پژوهشي خصوصي با مجوز وزارت علوم  
    دستورالعمل پذيرش و اعتبار بخشي موسسات و دانشجويان داوطلب دوره دكتري تخصصي  
  فرم ها  
    پرسشنامه درخواست تاسيس واحد تحقيقات علوم پزشكي (فرم شماره 1)  
    مشخصات عضو موسس جهت اخذ موافقت اصولي مركز تحقيقات ( فرم شماره 2)  
    مشخصات عضو /پژوهشگر جهت اخذ موافقت اصولي پژوهشكده / پژوهشگاه (فرم شماره 3)  
    مشخصات هيئت مؤسس  
    مدارك موردنياز تصويب مراكز تحقيقاتي علوم پزشكي
 
    تبديل وضعيت مراكز تحقيقاتي از اصولي به قطعي:  • مدارك مورد نياز   • چك ليست   • فرم شماره 1   • فرم شماره 2  فرم بازديد
 
    نامه بودجه  
    کاربرگ نيازسنجي خريد تجهيزات از منابع مالي معاونت پژوهشي/مراكز تحقيقاتي داراي رديف مستقل بودجه  
       
 توجه : طبق دستور معاونت محترم تحقيقات و فناوري وزارت، كليه مستندات درخواستي جهت تاسيس مراكز تحقيقاتي بايد به صورت فايل الكترونيك ارسال گردد.