اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی شنبه, 29 آذر 1393 09:42

 

 
  شیوه نامه همکاری پژوهشی- خدماتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با سایر مؤسسات

( دولتی و خصوصی )

الف.مقدمه

این دستورالعمل در راستای ضابطه مند کردن و یکسان سازی در نحوه قراردادها و با امید به گسترش ارتباط پژوهشی – کاربردی با مؤسسات استانی و کشوری اعم از خصوصی و دولتی تهیه و تنظیم شده است .

ب.تعاریف

1 – مؤسسه : شامل کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، نهادها ، مراکز ، شرکتها و سایر مجتمع های اداری و صنعتی داخل کشور می شود .

2 – مجری اصلی : به فرد یا افراد حقیقی اطلاق می شود که مسئول مستقیم پیشبرد موضوع قرارداد می باشد و توسط معاونت پژوهشی دانشگاه انتخاب می شود.

3 – شماره ثبت : عددی است که توسط معاونت پژوهشی دانشگاه مطابق سایر طرحهای پژوهشی داده می شود .

4 –اعتبار : کل مبلغ تخصیص یافته در قرارداد

ج.نحوه انعقاد قراردادها

1 – کل اعتبار پروژه پس از کسر هزینه بالاسری به مجری پرداخت و کلیه هزینه ها ی انجام موضوع قرارداد اعم از حق الزحمه ، هزینه خرید تجهیزات ، مواد وامثالهم توسط مجری اصلی پرداخت خواهد شد .

2 - معاونت پژوهشی دانشگاه درمعرفی مجری اصلی به سایر مؤسسات جهت انجام موضوع قراردادهمکاری خواهد نمود .

3 - کلیه اعتبارات پرداخت شده توسط سازمان سفارش دهنده به حساب معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد واریز خواهد شد . سهم مجری در اولین مرحله پرداخت ، به ایشان پرداخت خواهد شد .

4 - در قراردادهایی که هزینه طرح در چند مرحله به حساب دانشگاه واریز می گردد معاونت پژوهشی موظف است در هر مرحله حق بالاسری خود را برداشته و مابقی را به مجری اصلی طرح پرداخت نماید .

سهم معاونت پژوهشی مطابق زیر به عنوان هزینه بالاسری در قراردادها لحاظ می گردد :

* در قراردادهای تحقیقاتی تا مبلغ اعتبار 20 میلیون ریال 0%

* در قراردادهای تحقیقاتی تا مبلغ اعتبار 60 میلیون ریال 10%

* در قراردادهای تحقیقاتی تا مبلغ اعتبار 200میلیون ریال 12.5%

* در قراردادهای تحقیقاتی بیش از مبلغ اعتبار 200 میلیون ریال 15%

* در قراردادهای تحقیقاتی که موضوع قرارداد ، پایان نامه دانشجوی مقطع کارشناسی به بالا باشد و کل هزینه انجام آن توسط موسسه تامین شود معاونت پژوهشی هیچگونه هزینه بالاسری درنظر نخواهد گرفت .

5 – چنانچه در حین اجرای پروژه تحقیقاتی یا خدماتی موسسه سفارش دهنده انجام کارهایی را از مجری اصلی بخواهد که برای آنها قبلا قیمت در پروژه پیش بینی نشده است يا بدليل عواملی پیش بینی نشده هزینه ها افزایش یابد مجری اصلی موظف است بلافاصله معاونت پژوهشی دانشگاه را مطلع نماید تا مطابق مقررات اقدام شود .

تبصره : در این گونه موارد با ضمیمه نمودن افزایش هزینه به قرارداد اصلی و انجام تعهدات این شیوه نامه ، قرارداد ضمیمه منعقد می گردد .

6 – مجری اصلی پروژه تحقیقاتی و خدماتی نمی تواند بدون موافقت کتبی معاونت پژوهشی پروژه را تغییر یا به دیگری واگذار نماید.

7 – چنانچه پروژه در دانشکده ، مرکز تحقیقات و یا مؤسسه خارج دانشگاه انجام پذیرد مجری اصلی موظف به تبعیت از قوانین آنجا بوده و در صورت ایجاد صدمه یا خسارت مجری اصلی طرح ملزم به جبران می باشد.

8 – این قرارداد تا پایان مدت مقرر معتبر و قابل اجرا است و چنانچه هریک از طرفین قصد توقف انجام پروژه را داشته باشند می بایست مراتب کتبا به طرف مقابل اعلام شود . نحوه جبران خسارت توسط طرفین تصمیم گیری خواهد شد .

9– اموال سرمایه ای و تجهیزات و مواد مصرف نشده خریداری شده از محل طرح متعلق به دانشگاه می باشد

10–. ارسال گزارش پروژه مطابق برنامه زمان بندی وگزارش نهایی پروژه توسط مجری اصلی در دو نسخه به صورت تایپ شده جهت معاونت پژوهشی و موسسه سفارش دهنده الزامی است .

11 – نتایج طرح به طور کامل در اختیار موسسه سفارش دهنده قرار خواهد گرفت تا به هر شکل دلخواه مورد بهره برداری قرار دهد . انتشار نتایج در قالب مقاله علمی با ذکر محل انجام و منبع تامین اعتبار مالی با توافق موسسه سفارش دهنده ممکن خواهد بود .

12 – این طرح هیچگونه تعهدی بجز موارد مندرج در متن ، برای دانشگاه ایجاد نمی نماید .

13- مجری طرح می تواند با کسر 10% از هزینه های طرح که به حساب دارایی واریز می گردد مابقی هزینه های پرداختی طرح را بدون ارائه فاکتور دریافت نماید.

د.ملاحظات :

1- مراحل بررسی این طرحها خارج از نوبت طرحهای معمول صورت گرفته و بررسی آنها در اولین جلسه شورا انجام خواهد گرفت .

2 - ناظر حسن اجرای پروژه توسط معاونت پژوهشی تعیین می شود . معاونت پژوهشی می تواند عنداللزوم مسئولیت نظارت بر اجرای این قرارداد را به شخص یا اشخاص دیگری واگذار نموده و مراتب را به موسسه سفارش دهنده ابلاغ نماید .