اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی دوشنبه, 09 آذر 1394 07:03

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1393
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

555

ريال 28,152,352,254

262

دانشكده دندانپزشكي

90

ريال 2,290,642,500

50

دانشكده داروسازي

71

ريال 8,843,975,500

63

دانشكده علوم پيراپزشكي

25

ريال 1,778,600,000

11

دانشكده بهداشت

55

ريال 2,479,094,000

18

دانشكده پرستاري و مامايي

74

ريال 1,843,396,500

46

دانشکده طب سنتی و مکمل

13

ريال 645,205,600

3

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

193

ريال 21,766,907,710

66

كميته تحقيقات دانشجويي

53

ريال 1,396,385,000

16

ساير حوزه هاي دانشگاه

62

ريال 1,726,389,500

32

مجموع

1191

ريال 70,922,948,564

567

 

گزارش عملکرد به تفکیک ماه