اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 25 فروردين 1395 04:01

 

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1394
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب (ریال)

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

524

34,271,663,710

541

دانشكده دندانپزشكي

99

4,105,940,840

95

دانشكده داروسازي

89

13,881,870,900

79

دانشكده علوم پيراپزشكي

37

3,565,256,000

19

دانشكده بهداشت

67

1,695,150,000

27

دانشكده پرستاري و مامايي

95

2,165,394,950

72

دانشکده طب سنتی و مکمل

21

1,479,755,500

15

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

208

27,158,765,660

102

كميته تحقيقات دانشجويي

41

988,742,490

20

ساير حوزه هاي دانشگاه

67

6,203,977,500

54

مجموع

1248

95,516,517,550

1024