اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 11 تیر 1398 06:13

 

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1398
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب (ریال)

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

188 14.976.606.675 148

دانشكده دندانپزشكي

29 1.143.823.500 23

دانشكده داروسازي

5 302.164.860 12

دانشكده علوم پيراپزشكي

19 427.492.000 13

دانشكده بهداشت

15 977.995.000 7

دانشكده پرستاري و مامايي

16 564.078.000 21

دانشکده طب سنتی و مکمل

1 143.240.000 0

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

33 6.046.128.900 25

كميته تحقيقات دانشجويي

9 264.950.000 7

ساير حوزه هاي دانشگاه

18 868.825.000 8

مجموع

333 25.715.303.935 264