اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 11 تیر 1398 06:01

 

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1397
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب (ریال)

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

923 70.958.366.958 706

دانشكده دندانپزشكي

128 6.875.061.396 120

دانشكده داروسازي

76 15.826.916.700 84

دانشكده علوم پيراپزشكي

54 1.471.439.740 38

دانشكده بهداشت

65 1.865.851.500 93

دانشكده پرستاري و مامايي

93 3.734.243.730 104

دانشکده طب سنتی و مکمل

11 1.521.531.080 33

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

183 36.792.636.540 207

كميته تحقيقات دانشجويي

46 1.606.215.000 35

ساير حوزه هاي دانشگاه

70 20.373.296.000 69

مجموع

1649 161.025.558.644 1489