اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی شنبه, 01 ارديبهشت 1397 07:47

 

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1396
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب (ریال)

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

744 51950530638 413

دانشكده دندانپزشكي

99 2926189700 80

دانشكده داروسازي

76 15886460230 61

دانشكده علوم پيراپزشكي

41 1360085000 46

دانشكده بهداشت

69 1655901750 61

دانشكده پرستاري و مامايي

84 2306423430 78

دانشکده طب سنتی و مکمل

15 1525775500 16

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

162 25607636166 129

كميته تحقيقات دانشجويي

26 869027000 17

ساير حوزه هاي دانشگاه

57 13605665000 49

مجموع

1373 117693694414 950