اوقات شرعی

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 29 فروردين 1396 08:50

 

گزارش عملکرد مدیریت امور پژوهشی دانشگاه در تصویب طرحهای تحقیقاتی سال 1395
  

واحد ارائه دهنده

تعداد طرح هاي مصوب

بودجه طرح هاي مصوب (ریال)

تعداد طرح هاي خاتمه يافته

دانشكده پزشكي

546 35046300305 637

دانشكده دندانپزشكي

137 5539106900 100

دانشكده داروسازي

77 11772729475 52

دانشكده علوم پيراپزشكي

41 2828285000 22

دانشكده بهداشت

113 1808186500 72

دانشكده پرستاري و مامايي

82 2507070150 79

دانشکده طب سنتی و مکمل

24 2333677120 2

شورايعالي مراكز تحقيقاتي

185 22729785230 182

كميته تحقيقات دانشجويي

26 902838910 37

ساير حوزه هاي دانشگاه

69 49487109300 54

مجموع

1300 134955088890 1237