اوقات شرعی

دوره اشنایی با word

آخرین به روز رسانی سه شنبه, 26 مرداد 1395 08:37

دوره اشنایی با word  پیشرفته با کد تقویم 22477-به تاریخ 26/5/1395

احتراما دوره آشنایی با word  پیشرفته د رتاریخ 26 مرداد 95 از ساعت 8 صبح لغایت 14 در محل کتابخانه – دانشکده بهداشت برگزار خواهد شد . لیست اسامی به پیوست می باشد.

نام

نام خانوادگی

پست

مرجان

اردكانيان

اپراتور

زهره

اسماعيل زاده اندرابي

كتابدار

ليلا

اصغرنيا گلمكان

كتابدار

راحله

باقرزاده

كتابدار

شهلا

بخشايشي

كتابدار

معصومه

بوجاريان

كتابدار مسئول

سيما

بيگلي

كارشناس امور پژوهشي

فاطمه

پوراسماعيل سيوكي

كتابدار

سيد حميد

پورحسيني حصار

كتابدار

سميرا

توسلي نوقابي

كارشناس امور پژوهشي

ناهيد

جلاليان الهي

كارشناس امور پژوهشي

زهرا

جنگي

كتابدار

زهرا

جنگي

رئيس

حميده

حاجي اميري

كتابدار

سعيد

حامد

كتابدار مسئول

مريم

حائري صالح

كتابدار

علي اكبر

حريمي

رئيس گروه (محقق )

مليحه

دادور

كتابدار

مژده

داورپناه

كتابدار

مژگان

داورپناه

كارشناس سمعي وبصري

فاطمه

دشتي جوان

مسئول كتابخانه

مليكا

دهقان ابراهيمي

كتابدار

طلعت

رحماني فر

ويراستار

معصومه

رحمتي سردشت

كتابدار

فاطمه

رضا پور

كتابدار

فاطمه

رضايي شورابي

كتابدار

نجمه

زارع سلطانيه

كتابدار

اميره

زارعي ثاني

كتابدار

زهره

ساميراد

رئيس اداره خدمات آموزشي ودانشجويي

مهدي

ستوده وش

متصدي امور دفتري وبايگاني

محسن

شيرازي مهرآباد

مسئول كتابخانه

فاطمه

شيعه زاده

كارشناس امورپژوهشي(صنايع غذائي )

نصرت اله

صادقيان

كتابدار

رزا

صدري

متصدي نشريات

اكرم

صفري

كتابدار

سوسن

ضابطيان

مسئول سمعي وبصري

اكرم

عبادي

كتابدار

نعيمه

عشقي

كارشناس امور پژوهشي

رضا

عصاري شهري

كتابدار

فائزه

عصمتي

كارشناس امور پژوهشي

مهدي

عطاران سعدآباد

كارشناس روابط دانشگاهي

مريم

قلي نيا عدالتي

كتابدار

مهديه

كارگذاري

كتابدار

جلال

كامراني مشهدي

كتابدار

مریم

گیخایی

روابط بین الملل

منور

مددي

كتابدار

پروانه

مديراماني

كارشناس اطلاع رساني پزشكي

فاطمه

مزدكاركاخكي

كتابدار

سمانه

مهدويان نسب

كتابدار

عادله

مهدي زاده

كارشناس امور پژوهشي

سيما

مهذب حسينيان

كتابدار

طيبه

ناصر دلشاد

كتابدار

احمد

نژادهادي

مترجم

صدف

نظري زارع

كارشناس امور پژوهشي

اكرم

نقي پور طالعي

كتابدار

نويد

نكوئي شهر

كارشناس آمار

فرشته

نوروزي روشناوند

مسئول كتابخانه

الهه

نوري

كتابدار

منيرملقبه به طاهره

وفائي حسيني

كتابدار

سيده مريم

هاشمي خليل آباد

مسئول كتابخانه

نجمه

هلالي

كتابدار

مهرداد

يوسفي فرد

كتابدار