اوقات شرعی

معرفي شوراي پژوهشي دانشگاه

شوراي پژوهشي دانشگاه :

ماده 21 : به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

ماده 22: اعضاء شوراي پژوهشي عبارتند از:

· معاون پژوهشي دانشگاه

· معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه

· معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده ها و آموزشكده ها

· يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده ( چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد.)

· دو تن از چهار تن اعضاي هيات علمي صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه

ماده 23: وظائف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارتند از:

 •  همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه
 • ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
 1.  بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
 2. هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
 3. مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
 4. بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي
 •  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
 • بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
 • پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش
 • تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد.
 • تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
 • ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه
 • تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور
 • برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي
 • پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه
اعضاي شوراي پژوهشي
رديف نام و نام خانوادگي ايميل سمت
1 دکتر محسن تفقدي  tafaghodim[at]mums.ac.ir معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)
2 دکتر سعيد اسلامي حسن آبادي  EslamiS[at]mums.ac.ir مدير پژوهشي(دبير شورا)
3
دکتر محسن علی اکبریان
 AliakbarianM[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
4
 دکتر حسين حسين زاده  HosseinzadehH[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
5
 دکتر سيدرسول زکوي  zakavir[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
6
 دکتر محمود محمودي  MahmoudiM[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
7
 دکترمحمدرضا فیاضی بردبار
 FayyaziMR[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
8
دکتر محمد خواجه دلوئي  KhajedalueeM[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
9
دکتر اعظم السادات مدني  MadaniA[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده دندانپزشکي
10
دکتر رسول صاحب علم  SahebalamR[at]mums.ac.ir سرپرست کميته تحقيقات دانشجويي
11
دکتر علی اکبر صابر مقدم  saberaa[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده پزشکي
12
دکتر مهرداد ايرانشاهي  IranshahiM[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده داروسازي
13
دکتر هوشنگ رفعت پناه
 rafatpanahh[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده پيراپزشکي
14
دکتر رباب لطيف نژاد  LatifnejadR[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده پرستاري و مامائي
15
دکتر حبیب الله اسماعیلی
 EsmailyH[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده بهداشت
16
دکتر سيامک زارعي قنواتي  ZareiS[at]mums.ac.ir مدير روابط بين الملل و امور سمينارها
17
دکتر محمدرضا دارابي  DarabiMMR[at]mums.ac.ir معاون اموزشي دانشگاه
18
دکتر مجتبي سنکيان  SankianM[at]mums.ac.ir مدير توسعه فناوري سلامت دانشگاه
19
دکترروشنک سالاري
 salarir[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده طب سنتي دانشگاه
20 دکتر رامین صادقی SadeghiR[at]mums.ac.ir مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی
21 دکتر محمدرضا صابری saberimr[at]mums.ac.ir معاون غذا و دارو دانشگاه
22 دکتر محمدجواد پریزاده parizadehmr[at]mums.ac.ir نماینده معاونت بهداشتی دانشگاه
23 دکتر شاپور بدیعی BadieeASh[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه