اوقات شرعی

معرفي شوراي پژوهشي دانشگاه

آخرین به روز رسانی یکشنبه, 19 آبان 1398 09:00

شوراي پژوهشي دانشگاه :

ماده 21 : به منظور تهيه و تدوين برنامه هاي پژوهشي و پيشنهاد آن به شوراي دانشگاه و كمك به امور اجرائي و فراهم آوردن امكانات در زمينه فعاليت هاي پژوهشي، شوراي پژوهشي تشكيل مي شود.

ماده 22: اعضاء شوراي پژوهشي عبارتند از:

· معاون پژوهشي دانشگاه

· معاون تحصيلات تكميلي دانشگاه

· معاونان پژوهشي يا نمايندگان دانشكده ها و آموزشكده ها

· يك محقق از هر يك از واحدهاي تحقيقاتي وابسته به دانشگاه با معرفي رئيس دانشكده و آموزشكده ( چنانچه واحد جزو دانشكده و آموزشكده باشد.)

· دو تن از چهار تن اعضاي هيات علمي صاحب فعاليتهاي پژوهشي ارزنده به پيشنهاد معاون پژوهشي و تصويب شوراي دانشگاه

ماده 23: وظائف شوراي پژوهشي دانشگاه عبارتند از:

 •  همكاري با معاون پژوهشي براي ايجاد زمينه اجراي مصوبات و تصميمات هيات رئيسه
 • ارائه پيشنهاد در زمينه هاي مختلف پژوهشي به شوراي دانشگاه از جمله :
 1.  بهبود شرايط و رفع موانع تحقيق در دانشگاه
 2. هماهنگ ساختن زمان تعليم و تحقيق در دانشگاه
 3. مشاركت با بخش خصوصي در اجراي طرحهاي پژوهشي و تعيين نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي داخل و خارج دانشگاه
 4. بررسي نحوه ارائه خدمات پژوهشي به سازمانهاي مختلف براي برآوردن نيازهاي كشور، منطقه و استان و چگونگي همكاري دانشگاه و مراكز صنعتي
 •  تهيه و تدوين و پيشنهاد طرحهاي تربيت محقق
 • بررسي و تدوين و پيشنهاد برنامه هاي پژوهشي به منظور شناخت هر چه بيشتر جهان دانش
 • پيشنهاد چگونگي استفاده از نتايج تحقيقات براي ارتقاء كيفيت آموزش
 • تهيه و تدوين آئين نامه هاي مختلف پژوهشي براي پيشنهاد به مراجع ذيربط
 • بررسي و اظهارنظر درباره مسائلي كه شوراي دانشگاه يا معاون پژوهشي به شورا ارجاع مي دهد.
 • تصويب طرحهاي پژوهشي دانشگاه
 • ترغيب و تشويق اعضاي هيات علمي به تاليف و ترجمه كتب و نوشتن مقالات تحقيقي و ايجاد امكانات و تسهيلات لازم براي تسريع در چاپ و نشر آثار علمي
 • پيشنهاد آئين نامه نحوه تدوين كتب علمي و پژوهشي بر مبناي ضوابط مصوب به شوراي دانشگاه
 • ارزيابي ميزان توانمندي علمي و سنجش قابليت فارغ التحصيلان دانشگاه براي كار در جامعه از طريق اجراي طرحهاي تحقيقاتي ويژه
 • تعيين و پيشنهاد خط مشي كلي كاربرد نتايج تحقيقات براي پيشبرد جنبه هاي علمي و فني كشور
 • برنامه ريزي فرصتهاي مطالعاتي اعضاي هيات علمي
 • پيشنهاد اهداف و خط مشي پژوهشي دانشگاه
اعضاي شوراي پژوهشي
رديف نام و نام خانوادگي ايميل سمت
1 دکتر محسن تفقدي  tafaghodim[at]mums.ac.ir معاون پژوهش و فناوري دانشگاه (رئيس شورا)
2 دکتر سعيد اسلامي حسن آبادي  EslamiS[at]mums.ac.ir مدير پژوهشي(دبير شورا)
 3 دکتر محمد اعتضاد رضوی etezadrm[at]mum.ac.ir معاون آموزشی دانشگاه
 4  دکتر محمدجواد پریزاده  parizadehmj[at]mums.ac.ir  معاون بهداشتی دانشگاه
 5  دکتر شاپور بدیعی badieish[at]mums.ac.ir  معاون درمان دانشگاه
 6 دکتر سیامک زارعی قنواتی zareeighs[at]mums.ac.ir مدیر روابط بین الملل و امور سمینارها
 7 دکتر مجتبی سنکیان sankianm[at]mums.ac.ir مدیر توسعه فناوری سلامت دانشگاه
 8 دکتر عبدالرسول رنگرزی rangraziar[at]mums.ac.ir مدیر منابع علمی و اطلاع رسانی
 9  دکتر سجاد سحاب نگاه  [at]mums.ac.ir  سرپرست کمیته تحقیقات دانشجویی
10
 دکتر سيدرسول زکوي  zakavir[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
11
 دکترمحمدرضا فیاضی بردبار
 FayyaziMR[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
2 دکتر حمید جعفرزاده باکوئی jafarzadehh[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
13 دکتر هوشنگ رفعت پناه rafatpanahh[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
14 دکتر سودابه شهید ثالث shahidsaless[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
15 دکتر محمدرضا صابری saberimr[at]mums.ac.ir نماینده ریاست دانشگاه
16
دکتر حسیین باقری  bagherih[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده دندانپزشکي
17
دکتر ملیحه دادگر مقدم  dadgarmm[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده پزشکي
18
دکترمحمدرضا عباسپور
 abbaspourmr[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده داروسازي
19
دکتر خلیل کیمیافر
 kimiafarkh[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده پيراپزشکي
20
دکتر رباب لطيف نژاد  LatifnejadR[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده پرستاري و مامائي
21
دکتر حبیب الله اسماعیلی
 EsmailyH[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده بهداشت
22
دکترروشنک سالاري
 salarir[at]mums.ac.ir معاون پژوهشي دانشکده طب سنتي دانشگاه