اوقات شرعی

معرفی شوراي فناوري

 

شورای فناوری

                                                                معرفی شورا        اعضا    

مراکز رشد

                                                                                                           

مرکز رشد فناوری دارویی       

مرکز رشد فناوری سلامت       گزارش ها          
شوراي فناوري دانشگاه به استناد مصوبه شوراي دانشگاه مورخ 1391/12/24و مصوبه هيات رئيسه دانشگاه مورخ 1392/12/28 به صورت رسمي تشكيل شد. با تشكيل سه جلسه كارشناسي شيوه نامه تشكيل شركت‌هاي دانش بنيان براي اعضاء هيات علمي در دانشگاه علوم پزشکی مشهد مطرح و در جلسه اي با حضور رياست محترم دانشگاه به عنوان رئيس شوراي فناوري تصويب گرديد. این شورا به طور معمول هر دوهفته جلسه دارد.
 
 
 وظايف شوراي فناوري دانشگاه : 

v       امور مالكيت معنوي و ثبت اختراعات تحقيقات و دستاوردها

v      تعامل با صندوق ثامن و بررسی و تعیین میزان حمایت مالی از بودجه عاملیت دانشگاه درخصوص شرکتهای متقاضی

v       بررسی تقاضای اخذ مجوز تاسیس شركت هاي دانش بنيان برای اعضاء هیات علمی و ارائه به هیات  امنا

v      هماهنگی،نظارت و تقویت مراكز رشد

v      تقویت ارتباط دانشگاه با صنايع 

v       تدوین سیاست های مربوط به بازاريابي طرح هاي انجام شده در دانشگاه

v      برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه

v      گسترش فرهنگ تحقيقات كاربردي و توليدمحور در دانشگاه