اوقات شرعی

معرفی مدیریت توسعه فناوری سلامت

آخرین به روز رسانی چهارشنبه, 02 آبان 1397 07:12

 

 

مدیر توسعه فناوری سلامت


 كارشناسان

 

مسئولین مجموعه مدیریت توسعه فناوری سلامت  مديريت توسعه فناوري سلامت دانشگاه در زيرمجموعه معاونت پژوهشي دانشگاه و با هدف حمايت و توسعه شركت هاي دانش بنيان، مراكز رشد، ثبت اختراع و مالكيت فكري،ارتباط با صنعت، بازاريابي طرح هاي فناورانه و گسترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و كاريردي تشكيل شده است. این مدیریت با پشتوانه شورای فناوری که از شوراهای مصوب معاونت پژوهش وفناوری دانشگاه می باشد قوانین حوزه فناوری سلامت دانشگاه را هدایت و پشتیبانی می نماید. هدف اصلی مدیریت توانمندی محققین دانشگاه برای تبدیل ایده خود به تولید از قدم اول یعنی انجام طرح در قالب طرح تولیدیف ثبت ان، بررسی بازار، استقرار و حمایت توسط مراکز رشد دانشگاه و در نهایت حمایت مالی با حضور صندوق سلامت ثامن به منظور تجاری سازی آن می باشد. شورای فناوری معمولا هر دو هفته جلسات خود را برگزار می نماید.

امور محوله به مدیریت توسعه فناوری سلامت :
 
  1. امور مالكيت معنوي تحقيقات و دستاوردها، داوري و امور اداري مربوط به ثبت اختراعات
  2. تعامل با صندوق ثامن شامل داوري، مراحل ارائه به شورا
  3. مراحل اداري مربوط به شركت هاي دانش بنيان تا اخذ تاييديه از شورا
  4. هماهنگی،نظارت و تقویت مراكز رشد
  5. ارتباط با صنايع و مطرح نمودن طرح هاي صنايع در دانشگاه
  6. ازاريابي طرح هاي انجام شده در دانشگاه
  7. برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه
  8. گسترش فرهنگ تحقيقات كاربردي و توليدمحور در دانشگاه

 

           1.            امور مالكيت معنوي تحقيقات و دستاوردها، داوري و امور اداري مربوط به ثبت اختراعات
در اين خصوص مديريت توسعه فناوري موظف است ضمن اشاعه فرهنگ ثبت مالكيت فكري و معنوي تحقيقات و دستاوردهاي اعضا دانشگاه علوم پزشكي مشهد، قوانين و فرايندهاي مربوطه را نيز كاملا مشخص نمايد و در اين راه به اعضا دانشگاه علوم مشاوره های لازم را ارائه دهد. براي نيل به اين اهداف موارد ذيل بايد انجام شود:

                   1.            تعریف قوانین لازم در خصوص مالكيت فكري تحقيقات و دستاوردهاي اعضا علوم پزشكي مشهد

                   2.            تعامل با شركت هاي خارح دانشگاهي جهت انجام امور ثبت اختراعات داخلي و خارجي

                   3.            ايجاد سازوكار مناسب آنلاين جهت تعامل با دانشگاهيان جهت انجام امور ثبت اختراعات

                   4.            تعامل با اداره ثبت در خصوص انجام مراحل داوري ثبت اختراعات

                   5.            دريافت تاييديه هاي لازم براي اختراعات از وزارت بهداشت يا سازمان هاي وابسته

                   6.            اطلاع رسانی و ارائه مشورت های لازم به اعضا علوم پزشکی مشهد

      2.            تعامل با صندوق غيردولتي ثامن

صندوق غیر دولتی ثامن یکی از بازوهای مالی اصلی حوزه فناوری دانشگاه علوم پزشکی محسوب می گردد از اینرو  ارتباط سازنده با این صندوق می تواند کمک بزرگی در پیشبرد توسعه فناوری در دانشگاه باشد. بدین منظور طرحهاي ارجاع شده از سوي صندوق ثامن یا مراکز رشد از سوي اين مديريت جهت دریافت تسهیلات به این شیوه  مورد حمایت قرار می گیرند:

                   1.            دريافت طرح از صندوق غيردولتي ثامن، مراکز رشد، اشخاص حقیقی و حقوقی، ارسال به داوران علمي و اقتصادي

                   2.            دريافت داوري و تجزيه و تحليل اوليه داوران جهت ارائه در شوراي فناوري

                  3.      بررسي داوري طرحهاي مطرح شده در شوراي فناوري و مشخص نمودن ميزان وام تخصيصي، ميزان سود يا مشاركت صندوق، ميزان تنفس در وام دهي، مدت بازپرداخت و نحوه ضمانت

                   4.            ارائه توافقات به صندوق ثامن

                   5.            نظارت و گزارش صندوق ثامن در خصوص بودجه هاي در اختيار دانشگاه

      3.            تشكيل شركت هاي دانش بنيان

ايجاد شركت هاي دانش بنيان از اهداف اصلي اين مديريت است. از اين رو به ترتيب ذيل شيوه تشكيل و نظارت بر ايجاد اين شركت ها از سوي اين مديريت تسهيل و اجرا مي گردد.

                   1.      ارائه شيوه نامه تشكيل شركت هاي دانش بنيان در دانشگاه به منظور ایجاد ساختار قانوني لازم جهت ايجاد اين شركت ها در دانشگاه.

                   2.            ارزيابي و تصويب ايجاد اين شركت ها بنا به شيوه نامه مصوب در شوراي فناوري

                   3.            هدايت و راهنمايي اين شركت ها در دريافت تسهيلات مريوطه و عضويت در مركز رشد دانشگاه

      4.            نظارت بر مراكز رشد دانشگاه

مراكز رشد دانشگاهي به عنوان يكي از اصلي ترين بدنه هاي به اجرا نهادن توليد در دانشگاه تحت نظارت اين مديريت فعاليت مي‌نمايند از اينرو اين مديريت موظف است در تقويت و هماهنگي اين مراكز با اهداف فناورانه دانشگاه و كشور گام هاي مربوطه را بردارد. براي دستيابي به اين هدف مراحل ذيل انجام مي گيرد:

                  1.      روسای این مراکز از اعضا ثابت شوراي فناوري دانشگاه فناوری بوده و مدیر توسعه فناوری سلامت نیز از اعضا شورای عالی این مراکز است

                  2.      گزارش فصلي اين مراكز از فعاليت هاي صورت گرفته در شورای فناوری دانشگاه

                   3.          تعيين هزينه هاي جاري اين مراكز و نحوه تامين آن جهت ارائه برنامه سال آتي

                   4.           ارائه راهكارهاي گسترش مراكز رشد و تعامل بيشتر با صنايع

 

                  5.            ارتباط با صنايع و مطرح نمودن طرح هاي مورد نياز صنایع در دانشگاه

      يكي از اهداف اصلي مديريت توسعه فناوري، برقراری ارتباط با صنايع و اشاعه فرهنگ تحقيقات توليدمحور است كه از ملزمات آن برقراري ارتباط با صنعت و دريافت سفارش تحقيق از    سوي اين مركز توليدي است . در اين راستا موارد ذيل بايد انجام  می گيرد:

                   1.            ارزيابي صنايع مرتبط با دانشگاه علوم پزشكي

                   2.            ايجاد سياست هاي تشويقي جهت ارتباط با صنايع

                   3.            دعوت از صنايع و تشريح سياست هاي دانشگاه و برقراري تفاهم نامه

                   4.            دعوت از اساتيد دانشگاه و برقراري جلسات مشترك با صنايع
 
 
      6.            بازاريابي طرح هاي انجام شده توسط اعضا علوم پزشكي دانشگاه

تاكنون طرح هاي زيادي در دانشگاه علوم پزشكي به اتمام رسیده است كه قابليت استفاده در صنايع را داراست. اما اطلاع رساني نامناسب و ارتباط اندك دانشگاه و صنعت آن ها را از بكارگيري واقعي نتايج دور نگه داشته است. از اينرو مراحل ذيل جهت دستيابي به تجاري‌سازي اين تحقيقات پيشنهاد صورت می گیرد:

                   1.            فراخوان طرح هاي كاربردي كه محقق يا محققان مربوطه تمايل به واگذاري آن را داشته باشند.

                   2.            ارائه طرح ها از طريق مكاتبات، وب سايت و فراخوان صنايع

                   3.            برقراری با شرکت های خصوصی در ارتباط با انتقال تکنولوژی

       4.     ارزش گذاری، بازاریابی، ارتباط با صنایع و عقد قرارداد جهت انتقال پروژه به صنایع 

 

      7.            برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف فناورانه دانشگاه 

اهداف فناورانه دانشگاه علاوه بر ايجاد شركت هاي دانش بنيان، انجام طرح هاي كاربردي كه به توليد محصولات مورد نياز كشور منجر گردد، ايجاد شرايط مناسب جهت توليد محصولات مرتبط با سلامت را نيز شامل مي شود كه مي تواند ماموريت دانشگاه را در فناوري سلامت فراتر از مراكز رشد تعريف كند

مراحل:

                   1.            ايجاد كارگاههاي توليدي و واگذاری آن به شرکت های حائز شرایط

                   2.            ايجاد فضاي GMP لازم جهت توليد انواع فرآورده هاي دارويي و واگذاری آن به شرکت های حائز شرایط

                   3.            ايجاد واحدهاي كنترل كيفي دارويي

                   4.            توسعه مراکز رشد

 

      8.            گسترش فرهنگ تحقيقات توليد محور و كاربردي

دستيابي به بسياري از اهداف قبلي منوط به ايجاد فرهنگ توليد در دانشگاه است تا با استفاده از تخصص اعضا هیئت علمی بخش مهمی از نيازهاي جامعه پاسخ داده شود. اين امر از طريق موارد ذيل حاصل  می گردد:

                   1.            برگزاري كارگاهها و گردهمايي آموزش كارآفريني

                   2.            ارتباط صاحبان صنايع موفق در زمينه پزشكي و تبادل تجربيات

                   3.            بازديد اساتيد از مراكز توليدي

                    4.            آشنايي با مفاهيم تجاري سازي تكنولو‍‍ژي هاي نوين
م